INNEHÅLL

Programbeskrivning

En process som gör att deltagaren omgående löser sina egna problem med företagets övergripande målbild som drivkraft. Det ger omgående positiva effekter för välbefinnandet och prestationerna hos deltagaren och dess omgivning, på jobbet och hemma. Det sker genom ledning och coaching kommunikationsstrategier som omgående frigör tid och energi på individ- och team nivå. Coachingmetoderna bidrar till och används för  presentationer i olika forum för att göra sig själv och andra förstådda.

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA RESULTATET AV FÖRETAGETS EFFEKTIVITETSÖKNING!

Två digitala coachingprogram med två målgrupper under 1 år för:

1. Alla kategorier av chefer och ledare.
Syfte: Att styra tryggt och säkert nu och i framtiden, genom att klargöra och implementera sitt eget unika ramverk, på jobbet och på hemmaplan.
2. Företagsägare, styrelseledamöter och VD:ar (eller motsvarande).
Syfte: Att styra tryggt och säkert nu och i framtiden, genom att klargöra och implementera företagets ramverk och varumärke i företagets alla delar.

som är trötta på:

 • Stressande kriser och kaos.
 • Energidränerande tankar, möten, människor, arbetsuppgifter, system och processer.
 • Att slita hårt utan att få de resultat som önskas.
 • Att alltför få tar ansvar för kundleveransen och företagets resultat.
 • Att aldrig komma till skott med det som du vet att du egentligen borde fokusera på.

och redo att:

 • Använda befintliga förmågor på ett mycket effektivare sätt.
 • Göra det möjligt att leda sig själv, sitt företag och sin familj tryggt och säkert nu och i framtiden.

Samspelande ramverk och utvecklingsprocess
Deltagarens tankar och handlingsmöjligheter vidgas genom varje session och mellan varje session. De hittar sina individuella hävstänger som motiverar dem att agera och säkra ramverket långsiktigt. Implementeringen sker genom daglig tillämpning mellan sessionerna med omgående positiva effekter i jobb- och hemmiljö.

Programledarens fokus är en resultatstyrd, trygg och energirik utvecklingsmiljö där alla får lika mycket sändningstid. Allas perspektiv är lika viktiga och lärorika. Deltagarna styrs omgående att reflektera kring sina egna strategier i sin egen vardagsmiljö. Programledaren ställer öppna följsamma frågor och sammanfattar skriftligt de framsteg och insikter som deltagarna delger. Efter varje session uppdateras och distribueras deltagarnas unika kursmaterial. 

Deltagarna hittar svaren som driver den utveckling och de handlingar som de själva önskar. De är fria att kontakta programledaren vid överenskomna tillfällen under hela programperioden. Inspirerande reflektionstexter och spaningsuppgifter skickas löpande till deltagarna via e-post för att stödja en lärande och lustfylld deltagarattityd i det dagliga.

Utvärdering av programmets genomförande sker av varje deltagare återkommande under processen med justering under och efter programperiodens slut.

Coachingprocessen och ramen bidrar till att alla tar ansvar för:

 • Sitt sinnestillstånd, beteende och resultat på jobbet och på fritiden.
 • För helhetsresultatet och helhetsattityden.
 • Att själv släppa taget om ineffektiva tankar och beteenden.
 • Och är samspelande förebilder för företaget.

Exempel på förmågor som utvecklas genom processen individuellt och för företag som helhet.

 • Kommunikations-, prioriterings-, beställnings- konflikt- och problemlösningsförmågor.
 • Pricksäkra leveransförmågor och förmågan att skapa och bevara förtroende.
 • Förmågan att leda och utveckla sig själv och andra genom hela livet.
 • Förmågan att utveckla och omsätta sitt eget och andras sunda förnuft i handling.

Disciplinerad användning av ramverket utvecklar deltagarnas välbefinnande och självförtroende och stärker företagets självbild som helhet.

Om coaching i grupp
Jag fick nyligen frågan om det verkligen går att coacha flera personer samtidigt. Det går alldeles utmärkt. I stora grupper reflekterar deltagarna tyst för sig själva. Delgivning av insikter sker i bikupor och i storgrupp av sådant som de själva väljer. Det blir en stark grupputvecklingskraft.

Gemensamt för båda serierna:

 • Förberedande individuellt samtal.
 • Utskick och ifyllande av nulägesanalys inför uppstart.
 • Antal timmar/tillfälle: 3
 • Maxantal deltagare/team: 6
 • Antal sessioner: 10
 • Tätare tidsintervall mellan första halvans sessioner.
 • Varvar dagtid med kvällstid.
 • Dagtid: 9:00 -12:00
 • Kvällstid: 16:00 -19:00

STARTUPPGIFTER

1. För alla kategorier av chefer och ledare
Start tisdagen den 18 april kl. 9:00. Senast anmälan: 11 april
Start tisdagen den 9 maj kl. 9:00. Senast anmälan: 24 april.
Pris 29.000 SEK.

2. För företagsägare, styrelseledamöter och VD:ar
Start onsdagen den 19 april kl 9:00.Senast anmälan: 11 april.
Start onsdagen den 10 maj kl 9:00. Senast anmälan: 24 april.
Pris: 49.000 SEK

FRÅGOR OCH ANMÄLAN
Kontakta: 
 karin@levilja.seTel: 0727- 38 35 00

MER DETALJER

Du och ditt sinnestillstånd
Om hur du tar ledarskap över ditt eget och andras sinnestillstånd. Hur du gör dig själv och andra trygga, säkra och utvecklingsvilliga. Om hur du tar ledarskap över hjärnans medfödda resurser och drivkrafter på bästa sätt.

Resultat
Du tydliggör och förankrar vad som är viktigt för dig, dina kunder, medarbetare och investerare. Du synliggör och eliminerar hindren och blir klar över hur du själv följer samma prioriterings- och motivations strategi i vardagen. Du lär dig att sätta mål och uppnå dem själv och tillsammans med andra.

Relationskvalitet.
Du får insikt i hur människor fattar beslut och hur du tar ledarskap över det för resultat uppfyllelse. Du får förståelse för och använder strategier för att skapa och bevarar goda relationer (tillit). Du tränar dig att följa och coacha dig själv och andra. En snabbrörlig, decentraliserad verksamhet.

Attityd/Ord/Övertygelser.
Formatet ger deltagaren insikter i vikten av att vara en medveten pedagog vilket bland annat innebär att ständigt ifrågasätta och säkra obekräftade tankar, ord och övertygelser. Det sker med stöd av värderingar och övertygelser som får fart på sin egen och andras utvecklingsmöjligheter.

Perspektiv och helhet.
Genom formatet tränas deltagaren på att se på sig  själv och sin unika situation från olika perspektiv som ökar dina och andras möjligheter till samspelande problemlösning och resultat uppfyllelse. Perspektiv-förflyttning blir under programmet naturligt för deltagaren.

Feedback/Lärande/Flexibilitet.
Deltagaren får viktiga insikter i potentialen i att återkommande avsätta tid för ordnad uppföljning av sig själv och andra. Deltagaren planerar tid för det i din kalender. I formatet ingår att avsätta tid för själv- och team-utvärdering. Motstånd, risker och motgångar synliggörs och värderas som en guldgruva till utveckling.

Förankring av företags- och livskompass.
Deltagaren coachas systematiskt och befäster i sig själv företagets syfte, identitet och värderingar. Denna kärna blir till daglig drivkraft som styr alla mål- och möten.

Läs mer om våra verktyg som vi har anpassat för företagsstyrning här.