Coachingprogram

TEAMCOACHING PROGRAM

 

Målgrupp

Styrelser, ledningsgrupper, chefsgrupper, projektledargrupper, och alla former av team som samarbetar i syfte att uppnå gemensamma mål och en värdeskapande utveckling.

Omfattning

Tre dagar utspridda under 3-6 månader. Däremellan sker träning på hemmaplan i din egen miljö.

Syfte

Att utveckla ett lyhört, samspelande team som engagerar människor genom tydliggörande av målbilder och varje individs roll. Ett team som är bra på att sätta mål och uppnå dem, som är bra på att skapa och bevara goda relationer. Ett proaktivt, coachande ledarskap.

Vi följer verksamhetshjulet och grundstenarna för utvecklande kommunikation  för samsyn kring vision, värderingar, syfte, mål, eventuella hinder, aktiviteter, uppföljning och samarbetsformer. Ni coachas genom och tränar er i verktyg som direkt gör skillnad i er profession och era liv. Ni tydliggör era styrkor och framgångsfaktor och fokuserar på dem. Ni hittar er hävstång till utveckling och formulerar mål utifrån den.

Vad och hur

Leviljas teamcoaching-program innehåller utbildning, träning och coaching i utvecklande kommunikation. Koppling och anpassning sker till er verksamhet och ert liv. Teamcoaching är en process som bidrar till högpresterande team. En process som är beroende av hur många som deltar och vad som händer ibland deltagarna. Ett högpresterande team är ett team där människor mår bra och presterar bra tillsammans. Dess medlemmar är bra på att skapa och bevara goda relationer och bra på att formulera och överträffa gemensamma mål. Eftersom allting handlar om kommunikation både coachas och tränas deltagarna i kommunikation som skapar ansvarstagande och engagemang hos er själva och andra.

Under programmet tydliggörs och förankras vision, värderingar, mål, risker och strategier hos teammedlemmarna.

Uppföljning

Dagarna sprids ut för att träning, förankring och förändring ska ske i er egen arbetssituation. Viktigt och avgörande blir reflektionstiden (lärande). Önskas ytterligare tid för uppföljning för långsiktig förankring och efterlevnad så fortsätter vi givetvis gärna samarbetet.  Läs mer här: Levilja Keep

Hemuppgifter

Klienten/klienterna kommer under sessionerna att tydliggöra mål och aktiviteter/arbetssätt som sedan genomförs mellan tillfällena. Coachen ger hemuppgifter både på team och individnivå bland annat i form av träning i verkliga arbetssituationer med hjälp av valda verktyg.

Utgångsläget inför en teamcoaching insats kan vara:

  • En grupp oense individer som vill bli ett fungerande team med god synergi, delade, förankrade värderingar och mål.
  • Ett team som vill uppnås sina mål på det mest effektiva sättet.
  • Ett team som behöver hjälp förbi ofrånkomliga konflikter som uppstår när människor jobbar tillsammans.
  • Ett team som behöver fortsatt energi och målfokusering.

 

INDIVIDCOACHING PROGRAM 

 

Målgrupp

VD, chefer, säljare, projektledare, övriga teamledare, konsulter, lärare och övriga medarbetare.

Omfattning

Sex tillfällen á två timmar. Däremellan sker träning på hemmaplan i din egen miljö.

Syfte

VD-coaching

Att stärka och utveckla VD att uppnå full effekt i ledningsgruppen och hos anställda. Det sker genom tydliggörande och förankring av bolagets vision, värderingar, affärsidé och långsiktiga målbilder och risker på vägen.  Tydliggörande av VD´s roll, syfte och värderingar i syfte att vara en ledare som uppnår och överträffar förväntade resultat med hjälp av sin kommunikation. Det förenkla beslutsfattandet av aktiviteter. Coaching och träning sker i verktyg som VD kan använda för att styra och coacha andra.

Chefer

Att göra chefen till en ledare som lyfter sig själv och andra och på så sätt når uppsatta mål – den kommunikativa, coachande, proaktiva ledaren.

Att stärka individen och tydliggöra och koppla individens syfte och mål till övergripande syfte och mål . På så sätt tydliggörs varje individs ansvar som säkerställer genomförandet av mål för hela verksamheten.  Coachingen säkerställer att varje chef får ut sin fulla potential liksom teamets fulla potential.

Coaching och träning sker i verktyg som chefen direkt kan använda för att dagligen styra och coacha sig själv och andra.

Informella ledare

Att stärka den informelle ledaren i sin roll för att skapa tillit och  uppnå uppsatta mål – den kommunikativa, coachande, proaktiva ledaren.

Att stärka individen och tydliggöra och koppla individens syfte och mål till övergripande syfte och mål . På så sätt tydliggörs varje individs ansvar som säkerställer genomförandet av mål för hela verksamheten.  Coachingen säkerställer att varje chef får ut sin fulla potential liksom teamets fulla potential.

Coaching och träning sker i verktyg som chefen direkt kan använda för att dagligen styra och coacha sig själv och andra.

Säljare

Att stärka säljaren i sin roll för att skapa målmedvetenhet och tillit hos kunder – den kommunikativa, coachande, proaktiva säljaren.

Att bidra till att tydliggöra och koppla individens syfte och mål till verksamhetens övergripande syfte och mål. På så sätt har säljare lätt för att kommunicera värdet av produkten eller tjänsten för kunden. Säljaren får verktyg för daglig styrning och motivation. Coachingen säkerställer att varje säljare når sin fulla potential tillsammans med andra.

Konsulter

Att stärka konsulten i sin roll som genomförare och varumärkesbärare hos kunden. Coachingen medvetandegör kundvärde, kundfokus och målmedvetenhet och tillit hos kunder – den kommunikativa, coachande, proaktiva, effektfulla konsulten.

Coachingen bidrar till att tydliggöra och koppla individens syfte och mål till verksamhetens övergripande syfte och mål. På så sätt har säljare lätt för att kommunicera värdet av produkten eller tjänsten för kunden. Säljaren får verktyg för daglig styrning och motivation. Coachingen säkerställer att varje konsult når sin fulla potential tillsammans med andra och ett starkt varumärke.

Övriga medarbetare

Att stärka medarbetaren i sin roll i verksamheten. Coachingen medvetandegör kundvärde, kundfokus och målmedvetenhet och tillit hos andra medarbetare och externa kontakter – den kommunikativa, coachande, proaktiva, effektfulla medarbetaren.

Coachingen bidrar till att tydliggöra och koppla individens syfte och mål till verksamhetens övergripande syfte och mål. På så sätt har medarbetaren lätt för att kommunicera värdet av sitt eget bidrag samt högre förståelse för andra medarbetares, chefers och avdelningars perspektiv. Medarbetaren får verktyg för daglig styrning och motivation. Coachingen säkerställer att varje medarbetare når sin fulla potential tillsammans med andra och ett starkt varumärke.

Uppföljning

Dagarna sprids ut för att träning, förankring och förändring ska ske i er egen arbetssituation. Viktigt och avgörande blir reflektionstiden (lärande). Önskas ytterligare tid för uppföljning för långsiktig förankring och efterlevnad så fortsätter vi givetvis gärna samarbetet.  Läs mer här: Levilja Keep

Hemuppgifter

Klienten/klienterna kommer under sessionerna att tydliggöra mål och aktiviteter/arbetssätt som sedan genomförs mellan tillfällena. Coachen ger hemuppgifter både på team och individnivå bland annat i form av träning i verkliga arbetssituationer med hjälp av valda verktyg.