Vår historia

LEVILJA 

Att växa tillsammans 

Det finns en gränslös kraft i människor och i människors tankar. Forskare är överens om att vi utnyttjar så lite som ca 10 % av vår hjärnas potential. Vi har en inneboende, många gånger outnyttjad, kraft som flertalet människor och ledare är omedvetna om. En kraft, som när den används i ett gott syfte, skapar en positiv utveckling för människor i vår värld.
År 2013 kom vi i kontakt med, vi såg värdet av och lärde oss verktygen som frigör kraften. Vår mission är att med hjälp av verktygen hjälpa ledare att frigöra sin egen och andra människors och verksamheters fulla potential. Det möjliggör ett meningsfullt och framgångsrikt liv för alla.

Varje människa är unik men hjärnans biologiska, primitiva drivkrafter är desamma. Det är dessa som vi utgår ifrån, i ett gott syfte.

Det är bakgrunden till varför Levilja finns.

Levilja är din partner för säkerställande av välmående, högpresterande ledare och team som tillsammans skapar hållbara varumärken – inifrån och ut.Det gör vi genom att leda återkommande kortare insatser med era ledare och team. Insatser där visioner, värderingar och mål förankras och accepteras i alla led för beslut och actions i önskad riktning.

Vi coachar ledare och team samtidigt som vi tränar dem i kommunikation som skapar engagemang och innovation. Kommunikation för att uppnå full potential och högsta avkastning på investerad personal.
I våra insatser tränar och coachar vi ledare och team i enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg där NLP (NLP = verkygslåda för mänskligt mästerskap) och coaching utgör ram. Verktyg som direkt gör skillnad i ditt liv och din profession.

Varför vara reaktiv när du med hjälp av våra beprövade verktyg kan vara proaktiv?
Varför göra saker tungt och svårt när du kan göra dem lätt och elegant?
Varför inte modellera mästerskap?

Vi bidrar till att det du vill ska hända verkligen händer. Kan det vara nått för dig?

 

Vad är ledarskap? 

För oss är ledarskap, i korta drag, att veta vad du vill och få med dig andra människor dit. Att ha balans mellan resultat och relation i din kommunikation. Ett hållbar ledarare är en ledare som bidrar till en värld där människor mår bra och utvecklar positiva värden tillsammans. För att leda andra behöver du först skapa förutsättningar för att du själv mår bra och vet vad du vill. Det är ditt eget ansvar. Som ledare behöver du vara en skicklig kommunikatör. Allt detta bidrar vi och våra verktyg till.

Ledarskap är att följa (matcha och coacha) – tills du kan leda.

Ledarskap är därtill att:

  • ständigt eftersträva att utveckla dig själv och andra genom en positiv attityd till dina egna och andra människor förmågor. 
  • ha förståelse för sinnestillståndets betydelse och vikten av att vara mentalt närvarande när det behövs. Förståelse för vikten av att ta ansvar för och styra ditt eget sinnestillstånd och att hjälpa andra till kraftfulla tillstånd. Vikten av sinnestillståndets betydelse för välmående, beslutsfattande och möjlighet att nå uppsatta mål.
  • visa förståelse, i ord och handling, för de behov, de drivkrafter och den potential som hjärnan har.
  • att förstå och utnyttja potentialen i olikheter och motgångar.

I en verksamhet tydliggör och förankrar ledaren övergripande visioner, värderingar, syfte och mål med genom innebörden för varje individ. Det leder till lustfullt ansvarstagande och drivkraft varje dag. Det sker genom ett coachande förhållningssätt.

Detta moderna ledarskap är en nödvändighet för överlevnad i en snabbföränderlig digitaliserad och global värld.

 

Varför utveckling?

Vår hjärna drivs av utveckling, drivs av att lösa problem.
Avsaknad av utveckling leder till långsiktig avveckling.
Därför tränar vi ledare och team i utvecklande, värdeskapande kommunikation.

 

Namnet Levilja 

All förändring börjar med dig och din egen vilja till positiv förändring. Det är den enkla förklaringen till att vårt bolag heter Levilja. Det kan också presenteras så här:
Le:  att vilja Le. Le står också för Ledarskap.
Lev:  att vilja Leva i din yrkesroll och i ditt liv.
Vi : vi gör det bäst tillsammans. Vi kan inte leva utan varandra.
Ja: att säga Ja till livet, till utveckling och till samarbete. Ja står också för Jag – där allt börjar.

 

Varför finns Levilja?  

Vi finns till för att underlätta för ledare att fatta beslut – beslut som är bra för människor. Människor som kunder, medarbetare, ägare och omvärld.
Beslut som är bra för människor gör att människor mår bra och presterar bra tillsammans och på så sätt utvecklar världen till långsiktig överlevnad. En förutsättning för mänskliga beslut är ledare som har mänskliga värderingar och som kommunicerar på ett sätt som inspirerar till utvecklingsvilja och innovation hos sig själv och andra. Ledare som tydliggör och förankrar på vilket sätt som verksamheten gör det lite bättre för människor. Kommunikation som väcker drivkrafter och attraktivitet som ibland är osynliggjord och outnyttjad.
För tänk om det är så att det är först när människor växer som verksamheter växer.