Vår historia

LEVILJA 

Att växa tillsammans 

Ny tid – nytt ledarskap
I en komplex tid av ständigt förändrad global spelplan, snabb digital transformation, tjänsteutveckling och stora klimatutmaningar behövs nya ledarskapsförmågor. Förmågan att skapa ansvars- och förändringsvilja hos sig själv och andra –  att leda genom andra – ”unboss”.

Chefer och ledare behöver vara skickliga kommunikatörer som levandegöra attraktiva visioner och värderingar. 

Människors potential
Forskare är i dag överens om att vi människor utnyttjar en liten del av vår potential, ca 10 % av vår hjärnas potential. Att hjärnan är plastisk, utvecklingsbar, hela livet – om du vill. Vi har en inneboende, många gånger outnyttjad, utvecklingspotential som flertalet människor och verksamhetsledare är omedvetna om. En kraft, som när den används i ett gott syfte, skapar en positiv, värdeskapande verksamhetsutveckling för människor i vår värld.

År 2013 kom vi i kontakt med coaching och NLP och såg omgående värdet av dessa verktyg för mänsklig och verksamhetsmässig utveckling. Vår mission är att med hjälp av verktygen hjälpa ledare att frigöra sin egen och andra människors och verksamheters fulla potential. Det möjliggör en meningsfullt och framgångsrik verksamhetsutveckling och liv för alla.

Varje människa är unik men hjärnans biologiska, primitiva drivkrafter är desamma. Det är dessa som vi utgår ifrån, i ett gott syfte.

Det är bakgrunden till varför Levilja finns.

Vi är din partner
Levilja är din partner för säkerställande av välmående, högpresterande ledare och team som tillsammans skapar hållbara varumärken – inifrån och ut. Det gör vi genom att leda återkommande kortare insatser med era ledare och team. Insatser där visioner, värderingar och mål förankras och efterlevs i alla led för beslut och actions i önskad riktning.

Vi coachar ledare och team samtidigt som vi tränar dem i kommunikation som skapar engagemang och innovation. Kommunikation för att uppnå full potential och högsta avkastning på investerad personal. I våra insatser tränar och coachar vi ledare och team i enkla och kraftfulla kommunikationsverktyg där NLP (NLP = verkygslåda för mänskligt mästerskap) och coaching utgör en systematisk ram. Verktygen gör direkt skillnad i ditt liv och din profession.

Varför vara reaktiv när du med hjälp av våra beprövade verktyg kan vara proaktiv?
Varför göra saker tungt och svårt när du kan göra dem lätt och elegant?
Varför inte modellera mästerskap?

Vi bidrar till att det du vill ska hända verkligen händer. Kanske är det något för dig?

 

Vad är ledarskap? 

Den ledare som vi utvecklar är en person som strävar efter att ständigt påverka sig själv och andra till ansvarstagande och utveckling. En person som föregår med gott exempel – lever som den lär – håller det den lovar och tillsammans med andra uppnår värdefulla resultat.
Alla människor har möjlighet att ta ledarskap i sitt eget liv.

Som ledare behöver du vara medveten om att dina tankar och handlingar har stor påverkan på dina egna och andra människors beslut och resultat. Därför är det viktigt att veta vad du vill: Din vision, ditt syfte, dina värderingar och delmål. Dessa behöver alliera med den verksamhet där du bidrar.

En hållbar ledarare är en ledare som bidrar till en värld där människor mår bra och utvecklar positiva värden tillsammans i alla verksamhetsformer. För att leda andra behöver du också kunna leda dig själv. Det är ditt eget ansvar. Du behöver vara en skicklig kommunikatör och inse att du har kommandot i din profession och i ditt liv. Allt detta bidrar vi och våra verktyg till.

Ledarskap är att följa (matcha, coacha, bekräfta varje individ) – tills du kan leda.

Ledarskap är därtill att:

  • Ständigt eftersträva att utveckla dig själv och andra genom en positiv attityd till dina egna och andra människor förmågor. 
  • Vara medveten om ditt sinnestillstånds betydelse och att du styr det.  Att ditt ansvar också är att hjälpa andra till ett till kraftfulla tillstånd. Du behöver vara medveten om sinnestillståndets betydelse för välmående, beslutsfattande och möjligheten att nå uppsatta mål.
  • Visa förståelse, i ord och handling, för de behov, de drivkrafter och den potential som hjärnan har.
  • Förstå och utnyttja potentialen i olikheter och motgångar.
  • Förstå att det är vad och hur du agerar som betyder något – inte vad du säger.

I en verksamhet tydliggör och förankrar ledaren övergripande visioner, värderingar, syfte och mål genom att ställa bekräftande frågor till varje individ. Det leder till lustfullt ansvarstagande och daglig drivkraft. Det sker genom ett coachande förhållningssätt.

Här följer några exempel på förmågor som en modern ledare behöver utveckla:
Resultatfokus, lyhördhet, coaching, följsamhet, flexibilitet, nyfikenhet, göra sig förstådd, prestigelöshet.

Välkommen till ett ledarskap för en bättre värld – för alla!

Varför utveckling?

Vår hjärna drivs av utveckling, drivs av att lösa problem.
Avsaknad av upplevelsen av utveckling leder till handlingsförlamning och långsiktig avveckling.
Därför tränar vi ledare och team i utvecklande, värdeskapande kommunikation.

 

Namnet Levilja 

All förändring börjar med dig och din egen vilja till positiv förändring. Det är den enkla förklaringen till att vårt bolag heter Levilja. Det kan också presenteras så här:

Le:      Viljan att Le. Le står också för Ledarskap.
Lev:    Viljan att Leva i din yrkesroll och i ditt liv.
Vi :      Viljan att göra det tillsammans. Vi kan inte leva utan varandra.
Ja:       Viljan att säga Ja till livet, till utveckling och till samarbete. Ja står också för Jag – där allt börjar.

 

Varför finns Levilja?  

Vi finns till för att underlätta för ledare att fatta beslut – beslut som är bra för människor. Människor som kunder, medarbetare, ägare och andra människorna i din omvärld, din och din verksamhets utvecklingspotential. Ett modernt ord för detta är är ”skin-driven” verksamhet eller den lärande organisationen.

Beslut som är bra för människor gör att människor mår bra och presterar bra tillsammans och på så sätt utvecklar världen till långsiktig överlevnad. En förutsättning för mänskliga beslut och värdeskapande resultat är ledare som medvetandegör, säkerställer och levandegör utvecklande visioner och värderingar i alla led.

För tänk om det är först när människor växer som verksamheter växer.

Tänk om ALLT BÖRJAR MED DIG OCH DINA TANKAR!